Paul Schultze-Naumburg: historische logica

“Auch in Zeiten gefestigter Überlieferung verwendete man Formen, die nicht der direkten Überlieferung angehören, z. B bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts antik griechische. Doch ist es in vielen Fällen schwer zu unterscheiden, ob es sich um Übernahme oder eigene Erfindung handelt. Es gibt eben gewisse Bauglieder, die sich dem Überlegenden von selbst einfinden und auf die man logischerweise kommen müsste, wenn auch vorhergehende Zeiten sie noch nicht gehabt hätten. “

“…ook in tijden van verankerde overlevering past men vormen toe die niet uit directe overlevering voortkomen. Bijvoorbeeld tot aan het begin van de 19e eeuw de Griekse antiek. Toch is in vele gevallen moeilijk te onderscheiden of het gekopieerd of origineel is. Er zijn ook zekere bouwmeesters, die het overleverde vanzelf ontdekken. Men komt erop, ook al kent men vroegere tijden niet.”

Paul Schultze-Naumburg, Kulturarbeiten Band 1, 1904. P. 35

 

800x300 fuggerei traditionele architectuur, traditional architecture

Fuggerei, Augsburg, 1520

context Kulturarbeiten:

Over traditionele architectuur.

 In de onbegrensd normatieve publicatie: Kulturarbeiten vereenvoudigd Paul Schultze (Naumburg is een latere toevoeging) het architectuurdebat na BAND 1 in 1904 tot goede of slechte architectuur. Door het spiegelen van een beroerd architectonisch of stedenbouwkundig voorbeeld met een uitstekend beeld deelt hij architectuur in goed en slecht. Deze provocatieve analyse is gebaseerd op de ontwerplogica van de traditionele architectuur. De belangrijkste beweegreden om tot dit dictaat te komen is zijn vaststelling dat toepassing van oeroude kwaliteiten in de, regionale,  bouwkunst zijn ingeruild door monstrueus eclecticisme. Schutlze-Naumburg was geïnspireerd door de middeleeuwse architectuur en stedenbouw. Volgens hem was primaire kennis van traditionele regionale architectuur van generatie tot generatie doorgegeven tot de opkomst van het eclecticisme tijdens de industriële revolutie. Traditionele architectuur was in de vergetelheid terecht gekomen en diende geherintroduceerd te worden door educatie van de  ‘gewone man’. De indrukwekkende boekenreeks was zeer invloedrijk en is een fundamentele basis geweest voor het succes van de Bund Heimatschutz.

about traditional architecture.

In the boundless normative publication: Kulturarbeiten, Paul Schultze (Naumburg is a supplement) simplifies the architectural discourse after BAND 1 in 1904 into ‘bad’ or ‘good’ architecture. He divides architecture by reflecting a miserable architectonic or urban planning instance against a fine image. This provocative analysis is based upon design logic practised in traditional architecture. The primary motivation for this dictation is his finding that the use of ancient old qualities in, regional, architecture was swapped with flagitious eclecticism. Schultze-Naumburg was inspired by medieval architecture and Urban planning. According to him, critical knowledge of regional and traditional architecture was passed on from generation tot generation until the rising of eclecticism during the industrial revolution. Traditional architecture was lost and should be reinvented by spreading knowledge to the common man.

Kulturarbeiten Beispiel und Gegenbeispiel Augsburg traditionele architectuur, traditional architecture

 

Kulturarbeiten: Städtebau.

 

Kulturarbeiten:

Band 1: Hausbau

Band 2: Garten

Band 3: Dörfer und Kolonien

Band 4: Städtebau

Band 5: Kleinbürgerhäuser

Band 6: Das Schloss

red. G. Jansen.